Vuokrausehdot1. Sopijapuolet ja soveltamisala

Näitä sopimusehtoja sovelletaan konevuokraamoliikkeen (jäljempänä "Vuokralleantaja") ja vuokralleottajan (jäljempänä "Vuokralleottaja") välillä. Näillä ehdoilla ei vähennetä kuluttajan kuluttajasuojalainsäädännön mukaisia oikeuksia.

2. Vuokra-aika

Vuokra-aika alkaa päivästä, jolloin kalusto noudetaan tai on ollut sovitusti noudettavissa vuokralleantajan varastosta tai jolloin se toimitetaan vuokralleottajalle. Vuokra-aika päättyy päivänä, jolloin kalusto palautetaan kaikkine vuokrattuine tarvikkeineen vuokralleantajalle. Vuokra-aikaan luetaan edellä mainitut nouto- ja palautuspäivät, ellei toisin ole sovittu.

3. Vuokrauskohde

Vuokrauksen kohteena on vuokralleantajan ja vuokralleottajan sopima kalusto sellaisena ja niine tarvikkeineen ja lisälaitteineen kuin vuokralleantaja on vuokrasopimusta tehtäessä ne kirjallisesti yksilöinyt. Vuokrakohteeseen ei kuulu koneiden käyttöenergia, voiteluaineet, päivittäinen huolto tai käyttöhenkilökunnan hankkiminen, mikäli niistä ei ole erikseen kirjallisesti sovittu. Vuokralleottaja on velvollinen kalustoa vastaanottaessaan tarkastamaan kaluston määrä, laatu ja kunto. Mikäli kalusto antaa aihetta huomautuksiin, vuokralleottajan on tehtävä siitä ilmoitus vuokralleantajalle viipymättä. Mahdollinen vuokrahyvitys lasketaan siitä hetkestä, jolloin vuokralleantaja saa kyseisen ilmoituksen.

4. Kaluston luovuttaminen

Kalusto luovutetaan vuokralleottajalle sopimuksen mukaisena vuokralleantajan varastossa. Mikäli muusta luovutuspaikasta on sovittu, vastaa vuokralleottaja kuljetuskustannuksista, ellei muutoin ole erikseen toisin sovittu.

5. Vuokrakaluston käyttö

Vuokralleottajan tulee tutustua laitteen turva- ja käyttöohjeeseen. Vuokralleottajan tulee käyttää kalustoa huolellisesti vain niille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön, käyttää laitteita käyttö-ohjeiden mukaisesti ja puhdistaa kalusto käytön jälkeen. Tavanomaisia hoito- ja ylläpitotoimenpiteitä lukuun ottamatta vuokralleottaja ei saa korjata tai kolmannella osapuolella korjauttaa vuokrakalustoa ilman vuokralleantajan antamaa suostumusta. Lähtökohtaisesti vuokralleottajan ei tarvitse lähteä huoltamaan laitteita, vaan ne on huollettuja vuokrattaessa. Vuokrakalustoa ei saa viedä maasta ilman vuokralleantajan erikseen antamaa kirjallista suostumusta.

6. Vuokrauskohteen palautus

Vuokralleottajan tulee palauttaa vuokra-kalusto vuokralleantajalle välittömästi vuokrakauden päättyessä puhdistettuna ja muutoin samassa kunnossa kuin se oli vuokralle luovutettaessa. Kalusto tulee palauttaa samaan varastoon, josta vuokraus on tapahtunut, ellei muuta ole kirjallisesti sovittu.

7. Vuokralleottajan vastuu

Vuokralleottaja on velvollinen vuokra-aikana huolimattomasta ja virheellisestä käsittelystä ja puutteellisesta huollosta aiheutuneet vahingot ja kustannukset. Vuokralleottaja on velvollinen korvamaan vuokra-aikana tuhoutuneet tai kadonneen kaluston sen uushankinta-arvoon. Vuokralleantajalla on oikeus periä mahdolliset vuokrakaluston puhdistus- ja kunnostuskulut vuokralleottajalta erikseen. Mikäli laite rikkoutuu väärinkäytöksestä, esim kastumisesta tai tiputtamisesta johtuen, veloitetaan vuokralleottajalta 20% vastaavan laitteen OVH:sta. Vuokralleottaja vastaa työturvallisuudesta ja työturvallisuusohjeiden noudattamisesta sekä muiden mahdollisten määräysten mukaisten työmaatarkastusten suorittamisesta.

8. Vuokralle antajan vastuu

Vuokralleantaja vastaa kaluston normaalista kulumisesta aiheutuvista korjauskustannuksista. Jos laitteeseen tulee vuokralleottajasta johtumaton häiriö/vika, antaa vuokralleantaja korvaavan laitteen käyttöön mahdollisimman pian. Vuokralleantaja ei vastaa kaluston käytöstä tai rikkoutumisesta vuokralleottajalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista. 

9. Vakuutukset

Vuokrakalusto ei ole vuokralleantajan toimesta vakuutettu. Vuokralleottaja vastaa tarvittaessa vuokrakaluston asianmukaisesta vakuuttamisesta.

10. Sopimusrikkomus

Mikäli vuokralleottaja laiminlyö erääntyneiden vuokrien maksamisen tai muutoin olennaisesti rikkoo tämän sopimuksen ehtoja, vuokralleantajalla on oikeus heti purkaa tämä sopimus ja ottaa vuokrakalusto takaisin haltuunsa vuokralleottajaa kuulematta. Samanlainen oikeus vuokralleantajalla on, jos vuokralleottajan toiminta tai hänen taloudelliset olonsa osoittautuvat sopimuksen tekemisen jälkeen sellaisiksi, että on painavia syitä olettaa hänen laiminlyövän maksuvelvollisuutensa tai muutoin jättävän sopimusvelvollisuutensa olennaisilta osin täyttämättä. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokrasopimuksen purkamisesta vuokralleantajalle syntyneet kustannukset ja vahingon.

11. Maksaminen

Perusvuokra peritään hinnaston mukaisesti ensimmäisestä vuokrapäivästä.

Vuokranmaksu suoritetaan etukäteen verkkomaksuna, josta osoitettava maksukuitti annettun viitteen kera noudon yhteydessä, ellei maksusuoritus näy jo vuokralleantajan tilillä. Käteismaksu tasarahalla ennen koneen luovutusta vain etukäteen sovittaessa.

Pidemmät vuokrausjaksot veloitetaan 14 päivän jaksoissa vuokrasuhteen alkamispäivästä lukien.

Viivästyskoroksi sovitaan EKP:n viitekorko + 7% yksikköä.